Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 11 април 2019 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Novom Zagrebu — Хърватия) — Hrvatska radiotelevizija/TY

(Дело C-657/18)1

(Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание — Нотариуси, действащи в производства по принудително изпълнение въз основа на автентичен документ — Производства, които не са състезателни — Член 18 ДФЕС — Обратна дискриминация — Липса на привръзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Novom Zagrebu

Страни в главното производство

Ищец: Hrvatska radiotelevizija

Ответник: TY

Диспозитив

Произнасянето по въпросите, отправени от Općinski sud u Novom Zagrebu (Общински съд Нови Загреб, Хърватия), очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 4, 7.1.2019 г.