Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Novom Zagrebu – Chorwacja) – Hrvatska radiotelevizija / TY

(Sprawa C-657/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem –Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 – Europejski tytuł egzekucyjny – Notariusze przeprowadzający postępowania egzekucyjne na podstawie dokumentu autentycznego – Postępowania niekontradyktoryjne – Artykuł 18 TFUE – Odwrotna dyskryminacja – Brak powiązania z prawem Unii – Oczywisty brak właściwości Trybunału Sprawiedliwości

Język postępowania: chorwacki

Sąd odsyłający

Općinski sud u Novom Zagrebu

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Hrvatska radiotelevizija

Strona pozwana: TY

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy, by udzielić odpowiedzi na pytania przedstawione przez Općinski sud u Novom Zagrebu (sąd rejonowy w Nowym Zagrzebiu, Chorwacja).

____________

1 Dz.U. C 4 z 7.1.2019.