Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu – Chorvátsko) – Hrvatska radiotelevizija/TY

(vec C-657/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul – Notári konajúci v exekučných konaniach na základe overeného dokumentu – Nesporové konania – Článok 18 ZFEÚ – Opačná diskriminácia – Chýbajúca súvislosť s právom Únie – Zjavný nedostatok právomoci)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Novom Zagrebu

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hrvatska radiotelevizija

Žalovaný: TY

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položil Općinski sud u Novom Zagrebu (Okresný súd Novi Zagreb, Chortvátsko).

____________

1 Ú. v. EÚ C 4, 7.1.2019.