Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 10 април 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 — Португалия) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Дело C-834/18)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Автомобилен транспорт — Регламент (ЕО) № 561/2006 — Член 4, буква и) — Понятие „седмица“ — Седмични почивки — Методи за изчисление)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rolibérica Lda

Ответник: Autoridade para as Condições do Trabalho

Диспозитив

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че „седмичната почивка“ по член 8 от този регламент не трябва непременно да приключва в хода на „седмицата“ съобразно определението ѝ в член 4, буква и) от посочения регламент.

____________

1 ОВ C 112, 25.3.2019 г.