Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 - Portugalsko) – Rolibérica Lda v. Autoridade para as Condições do Trabalho

(Věc C-834/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Silniční doprava – Nařízení (ES) č. 561/2006 – Článek 4 písm. i) – Pojem ‚týden‘ – Týdenní doby odpočinku – Metody výpočtu“

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rolibérica Lda

Žalovaný: Autoridade para as Condições do Trabalho

Výrok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 musí být vykládáno v tom smyslu, že „týdenní doba odpočinku“ ve smyslu tohoto nařízení nemusí nutně skončit v průběhu „týdne“, jak je definován v čl. 4 písm. i) uvedeného nařízení.

____________

1     Úř. věst. C 112, 25.3.2019