Language of document :

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. april 2019 – Rolibérica Lda mod Autoridade para as Condições do Trabalho (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 – Portugal)

(Sag C-834/18) 1

[Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – transport ad landevej – forordning (EF) nr. 561/2006 – artikel 4, litra i) – begrebet »uge« – ugentlig hviletid – beregningsmetoder]

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rolibérica Lda

Sagsøgt: Autoridade para as Condições do Trabalho

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 skal fortolkes således, at »ugentlig hviletid« som omhandlet i denne forordnings artikel 8 ikke nødvendigvis skal ophøre i løbet af »ugen«, således som defineret i nævnte forordnings artikel 4, litra i).

____________

1 EUT C 112 af 25.3.2019.