Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. aprilli 2019. aasta määrus (Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 eelotsusetaotlus – Portugal) – Rolibérica Lda versus Autoridade para as Condições do Trabalho

(Kohtuasi C-834/18)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Maanteevedu – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Artikli 4 punkt i – Mõiste „nädal“ – Iganädalane puhkeperiood – Arvutamise meetod)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: Rolibérica Lda

Kostja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006.aasta määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, tuleb tõlgendada nii, et „iganädalane puhkeperiood“ selle määruse artikli 8 tähenduses ei pea tingimata lõppema sama määruse artikli 4 punktis i määratletud „nädala“ jooksul.

____________

1 ELT C 112, 25.3.2019