Language of document :

2019 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rolibérica Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho

(Byla C-834/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Kelių transportas – Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 –4 straipsnio i punktas – „Savaitės“ sąvoka – Kassavaitinio poilsio laikotarpiai – Apskaičiavimo metodai)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Šalys

Pareiškėja: Rolibérica Lda

Atsakovė: Autoridade para as Condições do Trabalho (Darbo sąlygų priežiūros tarnyba)

Rezoliucinė dalis

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 reikia aiškinti taip, kad „kassavaitinis poilsio laikotarpis“, kaip jis suprantamas pagal šio reglamento 8 straipsnį, nebūtinai turi baigtis per „savaitę“, kaip ji apibrėžta minėto reglamento 4 straipsnio i punkte.

____________

1 OL C 112, 2019 3 25.