Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 – Portugalia) – Rolibérica Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho

(Sprawa C-834/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport drogowy – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – Artykuł 4 lit. i) – Pojęcie tygodnia – Tygodniowe okresy odpoczynku – Metody obliczania

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Rolibérica Lda

Strona pozwana: Autoridade para as Condições do Trabalho

Sentencja

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 należy interpretować w ten sposób, że „tygodniowe okresy odpoczynku” w rozumieniu art. 8 tego rozporządzenia nie muszą bezwzględnie kończyć się w ciągu „tygodnia”, które to pojęcie zdefiniowano w art. 4 lit. i) rzeczonego rozporządzenia.

____________

1 Dz.U. C 112 z 25.3.2019.