Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 – Portugalsko) – Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(vec C-834/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Článok 4 písm. i) – Pojem „týždeň“ – Doba týždenného odpočinku – Metódy výpočtu)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rolibérica Lda

Žalovaný: Autoridade para as Condições do Trabalho

Výrok

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, sa má vykladať v tom zmysle, že „doba týždenného odpočinku“ v zmysle článku 8 tohto nariadenia nemusí nutne skončiť počas „týždňa“, tak ako je definovaný v článku 4 písm. i) uvedeného nariadenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 112, 25.3.2019.