Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 10 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 - Portugal) – Rolibérica Lda mot Autoridade para as Condições do Trabalho

(Mål C-834/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Vägtransporter – Förordning (EG) nr 561/2006 – Artikel 4 i – Begreppet ”vecka” – Veckovila – Beräkningsmetoder)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rolibérica Lda

Motpart: Autoridade para as Condições do Trabalho

Avgörande

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 ska tolkas så, att ”veckovilan” i den mening som avses i artikel 8 i denna förordning inte nödvändigtvis måste avslutas under ”veckan”, såsom denna definieras i artikel 4 i) i nämnda förordning.

____________

(1 ) EUT C 112, 25.3.2019.