Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gdańsku (Полша), постъпило на 11 март 2019 г. — Наказателно производство срещу AV

(Дело C-221/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Gdańsku (Окръжен съд Гданск, Полша)

Страна в главното производство

AV

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3, параграф 3 от Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 година за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства1  — съгласно който „[в]земането предвид на постановени в други държави членки предишни присъди, както е предвидено в параграф 1, няма за последствие намеса, отмяна или преразглеждане на предишни присъди или на каквото и да е друго решение, свързано с изпълнението им от държавата, провеждаща новообразуваното производство“ — да се тълкува в смисъл, че за намеса по смисъла на тази разпоредба се счита не само включването в обща присъда на наказание, наложено с постановена в държава от Европейския съюз присъда, но също включването в обща присъда на такова наказание, прието за изпълнение в друга държава от Европейския съюз, и постановена в тази държава присъда в рамките на обща присъда?

Възможно ли е предвид разпоредбите от Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз2  — относно правилата в процедурата по екзекватура, съдържащи се в член 8, параграфи 2—4 и член 19, параграфи 1 и 2, в който се посочва, че „[и]здаващата държава, както и изпълняващата държава, могат да вземат решение за амнистия или помилване“ (параграф 1) и че „[е]динствено издаващата държава може да се произнася по молби за възобновяване на производството, довело до постановяване на съдебно решение за налагане на наказание, подлежащо на изпълнение съгласно настоящото рамково решение (параграф 2), както и в член 17, параграф 1, [първо] изречение, където се посочва, че „за изпълнение на наказанието се прилага правото на изпълняващата държава“ — да се постанови обща присъда, която да обедини наказанията, наложени с постановена в държава от Европейския съюз присъда, която е приета за изпълнение в друга държава от Европейския съюз, и постановена в тази държава присъда в рамките на обща присъда?

____________

1 ОВ L 220, 2008 г., стр. 32.

2 ОВ L 327, 2008 г., стр. 27.