Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Gdańsku (Polsko) dne 11. března 2019 – trestní řízení proti AV

(Věc C-221/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Účastník původního řízení

AV

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie1 při novém trestním řízení, podle kterého „[z]ohlednění předchozích odsouzení vydaných v jiných členských státech podle odstavce 1 nesmí mít za následek zasahování do předchozích odsouzení nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí spojeného s jejich výkonem ze strany členského státu, v němž se koná nové trestní řízení, nebo jejich rušení či přezkoumávání“, vykládán v tom smyslu, že za zasahování podle tohoto ustanovení se považuje nejen zahrnutí trestu uloženého rozsudkem vydaným ve státě Evropské unie do souhrnného rozsudku, ale také zahrnutí do souhrnného rozsudku jak trestu, jenž byl převzat za účelem výkonu v jiném státě Evropské unie, tak rozsudku v tomto státě vydaném?

Je s ohledem na ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii, která se týkají zásad řízení o prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí2 zakotvených v čl. 8 odst. 2 až 4, a také na čl. 19 odst. 1 a 2 [uvedeného rámcového rozhodnutí], podle kterých „[a]mnestii nebo milost může udělit vydávající i vykonávající stát“ (odstavec 1) a „[p]ouze vydávající stát může rozhodnout o žádosti o přezkum rozsudku, jímž se ukládá trest, který se má vykonat podle tohoto rámcového rozhodnutí“ (odstavec 2), a na větu první čl. 17 odst. 1, podle které se výkon trestu řídí právem vykonávajícího státu, možné vydat souhrnný rozsudek, který by zahrnoval jak tresty uložené rozsudkem vydaným ve státě Evropské unie, který byl převzat za účelem výkonu v jiném státě Evropské unie, tak rozsudek vydaný v tomto státě?

____________

1 Úř. věst. L 220, s. 32

2 Úř. věst. L 327, s. 27