Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) den 11. marts 2019 – Straffesag mod AV

(Sag C-221/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Parter i hovedsagen

AV

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 3, stk. 3, i Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA 1 af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag, hvorefter hensyntagen til tidligere domme afsagt i andre medlemsstater, jf. stk. 1, har ikke som virkning, at den medlemsstat, der gennemfører den nye retssag, griber ind i, ophæver eller på ny prøver tidligere domme eller eventuelle afgørelser vedrørende disses fuldbyrdelse, fortolkes således, at indgriben i denne bestemmelses forstand ikke kun omfatter udvidelse af en samlet dom til at omfatte en sanktion, som er idømt ved en dom afsagt i en medlemsstat i Den Europæiske Union, men også udvidelse af den pågældende dom til at omfatte en sanktion, som med henblik på fuldbyrdelse er overtaget i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, sammen med en i denne stat afsagt dom inden for rammerne af en samlet dom?

Er det i lyset af de bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA 2 af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union, som vedrører principperne for overtagelse af fuldbyrdelsen – fastlagt i artikel 8, stk. 2-4, og artikel 19, stk. 1 og 2, hvorefter amnesti eller benådning kan indrømmes af både udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten (stk. 1), og kun udstedelsesstaten kan tage stilling til en anmodning om fornyet prøvelse af dommen, der pålægger den sanktion, der skal fuldbyrdes i henhold til denne rammeafgørelse (stk. 2), og i artikel 17, stk. 1, første punktum, hvorefter fuldbyrdelsesstatens lovgivning finder anvendelse på fuldbyrdelsen af en sanktion – muligt at afsige en samlet dom, som omfatter sanktioner, der er idømt ved en dom afsagt i en medlemsstat i Den Europæiske Union, som er blevet overtaget med henblik på fuldbyrdelse i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union sammen med en i denne stat afsagt dom inden for rammerne af en samlet dom?

____________

1     EUT 2008, L 220, s. 32.

2     EUT 2008, L 327, s. 27