Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poola) 11. märtsil 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: AV

(kohtuasi C-221/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

AV

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 24. juuli 2008. aasta raamotsuse 2008/675/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes1 , artikli 3 lõiget 3, milles sätestatakse, et lõikes 1 ette nähtud teistes liikmesriikides tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmisel ei ole sekkuvat, tühistavat ega läbivaatavat toimet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste ega selliste otsuste suhtes, mis on seotud kohtuotsuste täideviimisega uut menetlust läbi viivas liikmesriigis, tuleb tõlgendada nii, et sekkumisena selle õigusnormi tähenduses ei käsitata ainult seda, kui liitkaristuse määramise otsusega hõlmatakse teises liikmesriigis tehtud süüdimõistva kohtuotsusega määratud karistus, vaid ka seda, kui sellise otsusega hõlmatakse liitkaristuse määramise raames karistus, mis on edastatud täideviimiseks teisele Euroopa Liidu liikmesriigile selles liikmesriigis liitkaristuse määramise otsuse raames tehtud otsusega?

2.    Kas nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/909/ÜVJP vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil2 exequatur menetlust käsitlevate sätete – mis sisalduvad selle artikli 8 lõigetes 2–4, samuti artikli 19 lõigetes 1 ja 2, milles sätestatakse, et nii väljaandjariik kui täidesaatev riik võib anda armu või amnestiat (lõige 1); ainult väljaandjariigil on õigus otsustada käesoleva raamotsuse alusel täitmisele pööratavate kohtuotsuste teistmistaotluste üle (lõige 2), ja artikli 17 lõike 1 esimeses lauses, milles sätestatakse, et karistuse täideviimist reguleeritakse täidesaatva riigi õigusega – alusel on võimalik välja anda liitkaristuse määramise otsus, mis hõlmab liitkaristuse määramise raames karistust, mis on määratud ühes Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud otsusega ja edastatud täideviimiseks teisele Euroopa Liidu liikmesriigile selles liikmesriigis tehtud otsusega?

____________

1 ELT 2008, L 220, lk 32.

2 ELT 2008, L 327, lk 27.