Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gdańsku (Puola) on esittänyt 11.3.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on AV

(asia C-221/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

AV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa 24.7.2008 annetun neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS1 3 artiklan 3 kohdan, jossa säädetään, että ”toisissa jäsenvaltioissa annettujen aiempien tuomioiden huomioon ottamisesta 1 kohdan mukaisesti ei ole seurauksena, että uutta prosessia hoitava jäsenvaltio puuttuisi aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumoaisi tai tarkistaisi niitä”, tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettuna puuttumisena ei pidetä ainoastaan sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu tuomiolla määrätty rangaistus otetaan huomioon yhtenäistuomiossa, vaan myös sitä, että annettaessa yhtenäistuomio otetaan huomioon tällainen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätty, täytäntöön pantavaksi otettu rangaistus yhdessä tässä valtiossa annetun tuomion kanssa?

Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa 27.11.2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/909/YOS2 säännösten, jotka koskevat eksekvatuurimenettelyn periaatteita ja jotka vahvistetaan [sen] 8 artiklan 2‒4 kohdassa sekä 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa, joiden mukaan ”sekä tuomion antanut valtio että täytäntöönpanovaltio voivat myöntää yleisen armahduksen tai armahduksen” (1 kohta) ja ”vain tuomion antanut valtio voi tehdä päätöksen sellaisen tuomion uudelleenkäsittelyä koskevien hakemusten johdosta, jolla on määrätty tämän puitepäätöksen mukaisesti täytäntöön pantava rangaistus” (2 kohta), ja 17 artiklan 1 kohdan [ensimmäisessä] virkkeessä, jonka mukaan ”rangaistuksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä”, mukaan antaa yhtenäistuomio, jossa otetaan huomioon rangaistukset, jotka on määrätty Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetulla tuomiolla, joka on otettu täytäntöön pantavaksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa yhdessä tässä valtiossa annetun tuomion kanssa yhtenäistuomiolla?

____________

1 EUVL 2008, L 220, s. 32.

2 EUVL 2008, L 327, s. 27.