Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. martā iesniedza Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polija) – kriminālprocess pret AV

(Lieta C-221/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Pamatlietas puse

AV

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Pamatlēmuma 2008/675/TI (2008. gada 24. jūlijs) par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā 1 3 panta 3. punkts, kurā ir noteikts, ka tam, ka ņem vērā citās dalībvalstīs iepriekš pieņemtus spriedumus, kā noteikts 1. punktā, nav tādas sekas, ka jaunā procesa dalībvalsts iejaucas iepriekš pieņemtos spriedumos vai jebkādos lēmumos saistībā ar to izpildi, vai arī atceļ vai pārskata tos, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar iejaukšanos šīs tiesību normas izpratnē ir jāsaprot ne tikvien ar citā Eiropas Savienības dalībvalstī pasludinātu spriedumu piespriesta soda ietveršana spriedumā, ar ko nosaka kumulatīvu sodu, bet arī soda, kurš tika pieņemts izpildei citā Eiropas Savienības dalībvalstī, apvienošana šādā spriedumā ar spriedumu, kurš tika pasludināts šajā valstī sprieduma, ar ko nosaka kumulatīvu sodu, ietvaros?

Vai, ņemot vērā Padomes Pamatlēmuma 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā, tiesību normas, kas attiecas uz eksekvatūras procedūras noteikumiem 2 , kas ir paredzēti [tā] 8. panta 2.–4. punktā, kā arī 19. panta 1. un 2. punktā, kuros ir norādīts, ka amnestēt un apžēlot var sprieduma valsts un arī izpildes valsts (1. punkts); tikai sprieduma valstij ir tiesības pieņemt lēmumus par lūgumiem pārskatīt spriedumu, ar ko piespriests sods, kurš jāizpilda saskaņā ar šo pamatlēmumu (2. punkts), un 17. panta 1. punkta [pirmajā] teikumā, kurā ir norādīts, ka soda izpildi reglamentē ar izpildes valsts tiesību aktiem, ir iespējams pasludināt spriedumu, ar ko nosaka kumulatīvu sodu, kurš ietvertu tādus sodus, kas tika piespriesti ar Eiropas Savienības dalībvalstī pasludinātu spriedumu, kurš tika pieņemts izpildei citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un spriedumu, kas tika izdots šajā valstī ar spriedumu, ar ko nosaka kumulatīvu sodu?

____________

1 OV 2008, L 220, 32. lpp.

2 OV 2008, L 327, 27. lpp.