Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) op 11 maart 2019 – Strafzaak tegen AV

(Zaak C-221/19)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Partij in het hoofdgeding

AV

Prejudiciële vragen

Moet artikel 3, lid 3, van kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie1 , waarin wordt bepaald dat de inaanmerkingneming van in andere lidstaten uitgesproken eerdere veroordelingen als bedoeld in lid 1 er niet toe leidt dat eerdere veroordelingen of eventuele besluiten betreffende de tenuitvoerlegging daarvan door de lidstaat die de procedure uitvoert, erdoor worden doorkruist, ingetrokken of herzien, aldus worden uitgelegd dat er niet alleen sprake is van een doorkruising in de zin van deze bepaling indien een veroordeling in een andere lidstaat van de Europese Unie wordt opgenomen in een verzamelvonnis, maar ook indien daarin een sanctie wordt opgenomen die met het oog op tenuitvoerlegging is overgenomen van een andere lidstaat van de Europese Unie en die in het kader van een verzamelvonnis is samengevoegd met een in die lidstaat uitgesproken veroordeling?

Kan – in het licht van de bepalingen van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie2 , welke betrekking hebben op de beginselen van de exequaturprocedure, neergelegd in artikel 8, leden 2 tot en met 4, en in artikel 19, leden 1 en 2, waarin wordt bepaald dat zowel de beslissingsstaat als de tenuitvoerleggingsstaat amnestie of gratie kan verlenen (lid 1) en dat alleen de beslissingsstaat kan beschikken op een verzoek tot herziening van het vonnis waarbij de op grond van dit kaderbesluit ten uitvoer te leggen sanctie is opgelegd (lid 2), en in artikel 17, lid 1, eerste volzin, waarin wordt bepaald dat de tenuitvoerlegging van de sanctie wordt beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat – een verzamelvonnis worden gewezen waarin een veroordeling in een lidstaat van de Europese Unie wordt opgenomen die met het oog op tenuitvoerlegging in een andere lidstaat van de Europese Unie in het kader van een verzamelvonnis is samengevoegd met een in die lidstaat uitgesproken veroordeling?

____________

1 PB 2008, L 220, blz. 32.

2 PB 2008, L 327, blz. 27.