Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poľsko) 11. marca 2019 – trestné konanie proti AV

(vec C-221/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

AV

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 3 Rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní1 , ktorý stanovuje, že zohľadnenie predchádzajúcich odsúdení vyhlásených v iných členských štátoch podľa odseku 1 nesmie ovplyvňovať predchádzajúce odsúdenia členského štátu, ktorý vedie nové konania, alebo jeho rozhodnutia o ich vykonaní, ani ich rušiť alebo revidovať, vykladať v tom zmysle, že za porušenie podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje len rozšírenie rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest, na trest, ktorý bol uložený rozsudkom vyhláseným v členskom štáte Európskej únie, ale aj rozšírenie predmetného súhrnného rozsudku na trest, ktorý bol prevzatý na vykonanie v inom členskom štáte Európskej únie spolu s rozsudkom vyhláseným v tomto štáte v rámci rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest?

S ohľadom na ustanovenia Rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii2 týkajúce sa zásad postupu vyhlásenia vykonateľnosti, uvedené v [jeho] článku 8 ods. 2 až 4, ako aj v článku 19 ods. 1 a 2, podľa ktorého amnestiu alebo milosť môže udeliť štát pôvodu, ako aj vykonávajúci štát (odsek 1) a o žiadostiach o preskúmanie rozsudku, ktorým sa ukladá trest, ktorý sa má vykonať podľa tohto rámcového rozhodnutia, môže rozhodnúť iba vykonávajúci štát (odsek 2) a v článku 17 ods. 1 prvej vete, podľa ktorého sa výkon trestu riadi právom vykonávajúceho štátu, je možné vydanie súhrnného rozsudku, ktorý by zahrňoval aj tresty uložené v rozsudku, ktorý bol vyhlásený v inom členskom štáte Európskej únie a bol prevzatý na vykonanie v inom členskom štáte Európskej únie, spolu s iným rozsudkom vyhláseným v tomto štáte v rámci súhrnného rozsudku?

____________

1 Ú. v. EÚ L 220, 2008, s. 32.

2 Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 27.