Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poljska) 11. marca 2019 – kazenski postopek proti AV

(Zadeva C-221/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Stranka v postopku v glavni stvari

AV

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(3) Okvirnega sklepa Sveta 2008/675/PNZ1 z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku, ki določa, da se z upoštevanjem prejšnjih obsodb, izrečenih v drugih državah članicah, kot določa odstavek 1, ne posega v prejšnje obsodbe ali kakršne koli odločitve, povezane z njihovim izvrševanjem v državi, v kateri poteka nov postopek, niti se jih ne razveljavlja ali revidira, razlagati tako, da se za poseganje v smislu te določbe šteje ne le to, da se s sodbo, s katero se izreče enotna kazen, upošteva kazen, izrečena s sodbo, sprejeto v državi članici Evropske unije, temveč tudi to, da se s to sodbo taka kazen, ki je bila prevzeta v izvršitev v drugi državi članici Evropske unije, skupaj s sodbo, ki je bila izdana v tej državi, upošteva v okviru sodbe, s katero se izreče enotna kazen?

Ali je glede na določbe Okvirnega sklepa Sveta 2008/909/PNZ2 z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji, ki se nanašajo na načela postopka eksekvature, opredeljena v členu 8, od (2) do (4), in členu 19(1) in (2), ki določa da amnestijo ali pomilostitev lahko podeli država izdajateljica in tudi država izvršiteljica (odstavek 1) in da lahko samo država izdajateljica odloča o zahtevah za ponovni pregled sodbe, s katero je bila izrečena kazenska sankcija, ki naj bi se izvršila na podlagi tega okvirnega sklepa (odstavek 2), ter členu 17(1), [prvi] stavek, ki določa, da izvrševanje kazenske sankcije ureja pravo države izvršiteljice, mogoče sprejeti sodbo, s katero se izreče enotna kazen, s katero bi se kazni, izrečene s sodbo, sprejeto v državi članici Evropske unije, ki je bila prevzeta v izvršitev v drugi državi članici Evropske unije, skupaj s sodbo, ki je bila izdana v tej državi, upoštevale v okviru sodbe, s katero se izreče enotna kazen?

____________

1 UL 2008, L 220, str. 32.

2 UL 2008, L 327, str. 27.