Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) den 11 mars 2019 – brottmål mot AV

(Mål C-221/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Part i målet vid den hänskjutande domstolen

AV

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.3 i rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater1 vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat – som föreskriver att beaktandet av tidigare fällande domar som avkunnats i andra medlemsstater enligt punkt 1 inte får innebära att den medlemsstat som genomför det nya förfarandet inkräktar på tidigare fällande domar eller beslut om deras verkställighet, återkallar dem eller tar upp dem till omprövning – tolkas så, att ett inkräktande i den mening som avses i denna bestämmelse inte endast avser en dom med gemensam påföljd för den samlade brottsligheten avseende påföljd som utdöms i en dom som meddelats i en medlemsstat i Europeiska unionen, utan även en dom med påföljd som ska verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen tillsammans med en dom som meddelats i den staten inom ramen för en dom med gemensam påföljd för den samlade brottsligheten?

Är det – mot bakgrund av bestämmelserna i rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen, avseende principerna om exekvaturförfarandet2 , föreskrivna i artikel 8.2-8.4 och även i artikel 19.1 och 19.2 som stadgar att amnesti eller nåd får beviljas av både den utfärdande staten och den verkställande staten (artikel 19.1) och att endast den utfärdande staten får fatta beslut om ansökan om omprövning av den dom varigenom den påföljd som ska verkställas enligt detta rambeslut utdömdes (artikel 19.2), samt i artikel 17.1 första meningen som stadgar att verkställigheten av en påföljd ska regleras enligt lagen i den verkställande staten – möjligt att meddela en dom med gemensam påföljd för den samlade brottsligheten som omfattar påföljder som utdömts i en dom som meddelats i en medlemsstat i Europeiska unionen och som ska verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom en dom som meddelats i den staten inom ramen för en dom med gemensam påföljd för den samlade brottsligheten?

____________

1 EUT L 220, 2008, s. 32.

2 EUT L 327, 2008, s. 27.