Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Полша), постъпило на 3 май 2019 г. — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

(Дело C-356/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Страни в главното производство

Ищец: Delfly sp. z o.o.

Ответник: Travel Service Polska sp. z o.o.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкува в смисъл, че разпоредбата урежда задължението за изплащане на обезщетение не само по размер, а и относно начина на неговото изпълнение?

При утвърдителен отговор на първия въпрос може ли пътникът или негов правоприемник действително да иска изплащане на равностойността на сумата от 400 EUR в друга валута, и по-специално в националната валута по местоживеене на пътника с отменен или закъснял полет?

При утвърдителен отговор на втория въпрос по какви критерии трябва да се определя валутата, в която пътникът или негов правоприемник може да иска плащане и какъв обменен курс трябва да намери приложение?

Допуска ли член 7, параграф 1 или някоя друга разпоредба от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. да се прилагат национални норми за изпълнението на задължения, които водят до отхвърляне на иск, предявен от пътник или негов правоприемник единствено поради това че притезанието е посочено неправилно в националната валута по местоживеене на пътника, а не в евро съгласно член 7, параграф 1 от регламента?

____________

1 ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.