Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polsko) dne 3. května 2019 – Delfly sp. z o.o. v. Travel Service Polska sp. z o.o.

(Věc C-356/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Delfly sp. z o.o.

Žalovaná: Travel Service Polska sp. z o.o.

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , vykládán v tom smyslu, že upravuje nejen výši náhrady, která má být zaplacena, ale také způsob splnění této povinnosti?

V případě kladné odpovědi na první otázku, může se cestující nebo jeho právní nástupce účinně domáhat zaplacení ekvivalentu částky 400 EUR vyjádřeného v jiné měně, zejména v národní měně platné v bydlišti cestujícího, jehož let byl zrušen nebo zpožděn?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, podle jakých kritérií má být určena měna, v níž se může cestující nebo jeho právní nástupce domáhat zaplacení peněžité částky, a jaký směnný kurz má být uplatněn?

Brání čl. 7 odst. 1 nebo jiná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 použití ustanovení vnitrostátního práva o plnění závazků, která vedou k zamítnutí žaloby podané cestujícím nebo jeho právním nástupcem pouze z toho důvodu, že byl nárok nesprávně určen v národní měně platné v bydlišti cestujícího, a nikoli v eurech podle čl. 7 odst. 1 nařízení?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.