Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polen) den 3. maj 2019 – Delfly sp. z o.o. mod Travel Service Polska sp. z o.o.

(Sag C-356/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Delfly sp. z o.o.

Sagsøgt: Travel Service Polska sp. z o.o.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 1 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingsafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 forstås således, at bestemmelsen ikke kun regulerer pligten til at betale kompensation, men også hvordan denne forpligtelse skal opfyldes?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende; kan en passager eller den, der er indtrådt i hans rettigheder, faktisk kræve betaling af det beløb, der svarer til 400 EUR i en anden valuta, navnlig i den nationale valuta i det land, hvor den passager, hvis flyvning blev aflyst eller var forsinket, er bosat?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende; efter hvilke kriterier skal den valuta i hvilken en passager eller den, som er indtrådt i den pågældendes rettigheder, kan kræve betaling, fastlægges, og hvilken valutakurs bør finde anvendelse?

Er artikel 7, stk. 1, eller andre bestemmelser i forordning nr. 261/2004 til hinder for anvendelsen af bestemmelser i national ret om opfyldelse af forpligtelser, der kan medføre, at et søgsmål anlagt af en passager eller den, som er indtrådt i den pågældendes rettigheder, afvises udelukkende af den grund, at kravet fejlagtigt blev fremsat i den nationale valuta på passagerens bopæl, i stedet for i euro i overensstemmelse med forordningens artikel 7, stk. 1?

____________

1     EFT 2004, L 46, s. 1.