Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Puola) on esittänyt 3.5.2019 – Delfly sp. z o.o. v. Travel Service Polska sp. z o.o.

(asia C-356/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Delfly sp. z o.o.

Vastaaja: Travel Service Polska sp. z o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että säännöksellä säännellään korvausvelvoitteen laajuuden lisäksi myös tämän velvoitteen täyttämistapaa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko matkustaja tai hänen oikeusseuraajansa vaatia tehokkaasti maksamaan 400:a euroa vastaavan rahamäärän, joka on määritelty muussa valuutassa, erityisesti sellaisessa kansallisessa valuutassa, joka on käytössä peruutetun tai viivästyneen lennon matkustajan asuinpaikassa?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mitä kriteerejä sovelletaan määriteltäessä valuutta, jossa matkustaja tai hänen oikeusseuraajansa voi vaatia maksua, ja mitä vaihtokurssia on sovellettava?

Ovatko 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 7 artiklan 1 kohta tai muut säännökset esteenä sellaisten kansallisen oikeuden velvoitteen suorittamista koskevien säännösten soveltamiselle, joiden perusteella matkustajan tai hänen oikeusseuraajansa nostama kanne on hylättävä ainoastaan siksi, että vaatimus on määritelty virheellisesti matkustajan asuinpaikassa käytössä olevassa kansallisessa valuutassa eikä euroissa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.