Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. maijā iesniedza Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polija) – Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

(Lieta C-356/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Delfly sp. z o.o.

Atbildētāja: Travel Service Polska sp. z o.o.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 (OV 2004, L 46, 1. lpp.), 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šī norma reglamentē ne tikai kompensācijas maksāšanas pienākuma apjomu, bet arī šī pienākuma izpildes veidu?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai pasažieris vai tā tiesību pārņēmējs drīkst pieprasīt samaksāt summas 400 EUR apmērā ekvivalentu citā valūtā, it īpaši valsts valūtā, kura ir likumīgais maksāšanas līdzeklis atceltā vai kavēta lidojuma pasažiera dzīvesvietā?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, pēc kādiem kritērijiem ir jānosaka valūta, kurā pasažieris vai tā tiesību pārņēmējs var pieprasīt samaksu, un kāds valūtas maiņas kurss būtu jāpiemēro?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris) 7. panta 1. punkts vai citas tās normas liedz piemērot tādas saistību izpildi reglamentējošās valsts tiesību normas, kas liek noraidīt pasažiera vai tā tiesību pārņēmēja celto prasību tikai tādēļ, ka prasījuma summa kļūdaini ir tikusi norādīta valsts valūtā, kura ir likumīgais maksāšanas līdzeklis pasažiera dzīvesvietā, nevis euros saskaņā ar šīs regulas 7. panta 1. punktu?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.