Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poľsko) 3. mája 2019 – Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o

(vec C-356/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Delfly sp. z o.o.

Žalovaná: Travel Service Polska sp. z o.o

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že v tomto ustanovení je upravený nielen rozsah povinnosti vyplatiť náhradu, ale aj spôsob splnenia tejto povinnosti?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, môže sa cestujúci alebo jeho právny nástupca účinne domáhať vyplatenia sumy zodpovedajúcej sume 400 eur v inej mene, najmä v národnej mene platnej v mieste bydliska cestujúceho na zrušenom alebo omeškanom lete?

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, podľa akých kritérií sa má určiť mena, v ktorej môže cestujúci alebo jeho právny nástupca žiadať vyplatenie náhrady, a aký výmenný kurz sa má použiť?

Odporuje článku 7 ods. 1 alebo iným ustanoveniam nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 uplatňovanie takých ustanovení vnútroštátneho práva o plnení záväzkov, z ktorých vyplýva, že žaloba cestujúceho alebo jeho právneho nástupcu sa zamietne len preto, lebo pohľadávka bola nesprávne vyčíslená v národnej mene platnej v mieste bydliska cestujúceho a nie v eurách podľa článku 7 ods. 1 nariadenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.