Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polen) den 3 maj 2019 – Delfly sp. z o.o. mot Travel Service Polska sp. z o.o

(Mål C-356/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: Delfly sp. z o.o.

Motpart: Travel Service Polska sp. z o.o

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.1. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/20041 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas så, att bestämmelsen inte bara reglerar omfattningen av skyldigheten att betala kompensation utan även det sätt på vilket denna skyldighet ska uppfyllas?

Om den första frågan ska besvaras jakande, kan passageraren eller dennes lagliga efterträdare då med framgång kräva betalning av ett belopp motsvarande 400 EUR, i en annan valuta, till exempel den nationella valutan på den ort där passageraren på den inställda eller försenade flygningen är bosatt?

Om svaret på den andra frågan är jakande, enligt vilka kriterier ska då den valuta fastställas i vilken passageraren eller dennes lagliga efterträdare kan kräva betalning, och vilken växelkurs ska tillämpas?

Utgör artikel 7.1 eller andra bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 hinder mot tillämpningen av nationella bestämmelser om uppfyllande av skyldigheter, vilka kan leda till att en talan som väcks av en passagerare eller dennes lagliga efterträdare avvisas enbart av det skälet att fordran felaktigt gjordes gällande i den nationella valutan på den ort där passageraren är bosatt, i stället för i euro i enlighet med artikel 7.1 i denna förordning?

____________

1 EUT L 46, 2004, s.1.