Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 20.6.2019 – Vert Marine SAS v. Premier ministre ja Ministre de l’Économie et des Finances

(asia C-472/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vert Marine SAS

Vastaajat: Premier ministre ja Ministre de l’Économie et des Finances

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/23/EU1 tulkittava siten, että se on esteenä sille, ettei jäsenvaltion lainsäädännössä anneta julkisten hankintojen vastuullisuuden tarkoituksessa talouden toimijalle, jolle on annettu lainvoimainen tuomio erityisen vakavasta rikoksesta ja jota tällä perusteella koskee kielto osallistua konsessiosopimuksen tekomenettelyyn viiden vuoden ajan, mahdollisuutta esittää näyttöä sen osoittamiseksi, että sen toteuttamat toimenpiteet riittävät osoittamaan hankintaviranomaiselle, että mainittu toimija on luotettava poissulkemisperusteesta huolimatta?

Jos 26.2.2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/23/EU sallitaan se, että jäsenvaltiot antavat muiden viranomaisten kuin asianomaisten hankintaviranomaisten tehtäväksi arvioida toimijoita koskevaa säännösten noudattamisen järjestelmää, voidaanko kyseinen järjestelmä uskoa tällaisen mahdollisuuden nojalla lainkäyttöviranomaisten haltuun? Jos vastaus on myöntävä, voidaanko Ranskan oikeuteen perustuvien järjestelmien, jotka koskevat vapauttamista, oikeudellista rehabilitointia ja tuomiota koskevan maininnan poistamista rikosrekisterin osasta nro 2, kaltaiset järjestelmät rinnastaa direktiivissä tarkoitettuihin säännösten noudattamisen järjestelmiin?

____________

1 EUVL 2014, L 94, s. 1.