Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. lipnja 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Vert Marine SAS protiv Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

(predmet C-472/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vert Marine SAS

Tuženici: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Prethodna pitanja

1.    Treba li Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji1 tumačiti na način da joj se protivi to da zakonodavstvo države članice, u svrhu promicanja dobre prakse u javnoj nabavi, može gospodarskom subjektu koji je osuđen pravomoćnom presudom za osobito teško kazneno djelo i na koji se zbog toga odnosi mjera zabrane da sudjeluje u postupku sklapanja ugovora o koncesiji tijekom razdoblja od pet godina, odbiti dati mogućnost da pruži dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da javnom naručitelju pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje tog razloga za isključenje?

2.    Ako Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. omogućuje državama članicama da povjere drugim tijelima, koja nisu predmetni javni naručitelj, ocjenjivanje mehanizma sukladnosti subjekata, može li se na temelju takve mogućnosti povjeriti taj mehanizam pravosudnim tijelima? U slučaju potvrdnog odgovora, mogu li se mehanizmi iz francuskog prava kao što su rehabilitacija, pravosudna rehabilitacija i isključenje navođenja osuđujuće presude u Glasniku br. 2 kaznene evidencije izjednačiti s mehanizmima sukladnosti u smislu Direktive?

____________

1 SL 2014., L 94, str. 1.