Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

(Lieta C-472/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vert Marine SAS

Atbildētāji: Premier ministre un Ministre de l'Économie et des Finances

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj, ka dalībvalsts tiesību akti, ar mērķi padarīt valsts pasūtījumus ētiskākus, var tādam ekonomikas dalībniekam, kas notiesāts ar galīgu spriedumu par sevišķi smagu pārkāpumu un kam šī iemesla dēļ ir aizliegts piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā uz pieciem gadiem, nedot iespēju iesniegt pierādījumus, lai apliecinātu, ka tā īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai līgumslēdzējai iestādei pierādītu tā uzticamību, kaut gan pastāv šis izslēgšanas pamats?

Ja Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) ļauj dalībvalstīm uzticēt citām iestādēm, kas nav attiecīgā līgumslēdzēja iestāde, tiesības izvērtēt ekonomikas dalībnieka atbilstības nodrošināšanas mehānismu, vai šāda iespēja ļauj šo mehānismu uzticēt tiesu iestādēm? Ja atbilde ir apstiprinoša, vai tādi mehānismi kā Francijas tiesību normas par atbrīvošanu no sodāmības, attaisnošana un sodāmības neminēšana sodāmības reģistra izziņā par sodāmību Nr. 2 ir pielīdzināmi atbilstības nodrošināšanas mehānismiem direktīvas izpratnē?

____________

1 OV 2014, L 94, 1. lpp.