Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 20. júna 2019 – Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de lʼÉconomie et des Finances

(vec C-472/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vert Marine SAS

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de lʼÉconomie et des Finances

Prejudiciálne otázky

Má sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií1 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právna úprava členského štátu s cieľom zvýšiť morálnu úroveň verejného obstarávania neumožňovala hospodárskemu subjektu, ktorý bol právoplatným rozsudkom odsúdený za osobitne závažný trestný čin a na ktorého sa z tohto dôvodu vzťahuje opatrenie o zákaze účasti na postupe obstarávania formou koncesie na obdobie piatich rokov, poskytnúť verejnému obstarávateľovi dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, sú dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť, napriek existencii tohto dôvodu na vylúčenie?

Ak smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 umožňuje členským štátom prenechať posúdenie opatrení na dosiahnutie súladu aj iným orgánom ako dotknutému verejnému obstarávateľovi, zahŕňa táto možnosť zverenie takejto úlohy súdnym orgánom? V prípade kladnej odpovede, možno nástroje francúzskeho práva, ako napríklad zrušenie, súdna rehabilitácia a zahladenie údajov o odsúdení v registri trestov, prirovnať k opatreniam na dosiahnutie súladu v zmysle smernice?

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1.