Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 20. junija 2019 – Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

(Zadeva C-472/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vert Marine SAS

Toženi stranki: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb1 razlagati tako, da nasprotuje temu, da z zakonodajo države članice – v prizadevanju za povečanje moralnosti javnega naročanja – gospodarskemu subjektu, ki je bil s pravnomočno sodbo obsojen za posebej hudo kaznivo dejanje in je bil zato v zvezi z njim sprejet ukrep petletne prepovedi sodelovanja v postopku sklepanja koncesijskih pogodb, ni dana možnost, da naročniku predloži dokaze o tem, da ukrepi, ki jih je sprejel, kljub obstoju tega razloga za izključitev zadostujejo kot dokaz njegove zanesljivosti?

2.    Če je z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 državam članicam omogočeno, da za presojo mehanizma za zagotavljanje ustreznosti gospodarskih subjektov poleg zadevnega naročnika pooblastijo še druge organe, ali taka možnost pomeni, da se za navedeni mehanizem lahko pooblastijo pravosodni organi? Če je odgovor pritrdilen, ali je mogoče mehanizme, kot so tisti iz francoskega prava – torej preklic, sodna rehabilitacija in izključitev zaznamka o obsodbi v izpisku št. 2 iz kazenske evidence – izenačiti z mehanizmi za zagotavljanje ustreznosti v smislu Direktive?

____________

1 UL L 94, 2014, str. 1.