Language of document :

Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 17 юни 2019 г. — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(Дело C-459/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Ответник: Wellcome Trust Ltd

Преюдициални въпроси

Следва ли член 44 от Директива 2006/1121 да се тълкува в смисъл, че когато данъчнозадължено лице, което извършва нестопанска дейност, състояща се в покупка и продажба на акции и други ценни книжа в рамките на управление на активите на благотворителна фондация, придобива услуги по управление на инвестициите, предоставени от установено извън Съюза лице изключително за целите на тази дейност, трябва да се счита за „данъчнозадължено лице, действащо в това си качество“?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен и членове 46—49 от Директивата не са приложими, по отношение на посочената доставка на услуги прилага ли се член 45 от Директивата, или по отношение на нея не са приложими нито член 44, нито член 45?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).