Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 17. června 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Wellcome Trust Ltd

(Věc C-459/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobci: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Žalovaná: Wellcome Trust Ltd

Předběžné otázky

1.    Má být článek 44 směrnice 2006/1121 vykládán v tom smyslu, že pokud jsou osobě povinné k dani, která vykonává nehospodářskou činnost spočívající v nákupu a prodeji akcií a jiných cenných papírů při správě majetku dobročinné organizace, výhradně pro účely této činnosti osobou mimo Společenství poskytnuty služby správy investic, je třeba ji považovat za „osobu povinnou k dani, která jedná jako taková“?

2.    V případě, že je odpověď na otázku 1 záporná a články 46 až 49 směrnice se nepoužijí, použije se na toto plnění článek 45 směrnice, nebo se na toto plnění nepoužije ani článek 44, ani článek 45 směrnice?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).