Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 17. juni 2019 – Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs mod Wellcome Trust Ltd

(Sag C-459/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i hovedsagen

Appellant: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs

Indstævnt: Wellcome Trust Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 44 i direktiv 2006/112 1 fortolkes således, at en afgiftspligtig person skal anses for »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab«, når denne person, som driver ikke-økonomisk virksomhed, der består i køb og salg af aktier og andre værdipapirer i forbindelse med forvaltningen af en velgørende fonds midler, erhverver investeringsforvaltningsydelser fra en person uden for Fællesskabet udelukkende med henblik på sådan virksomhed?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, og direktivets artikel 46-49 ikke finder anvendelse, finder direktivets artikel 45 da anvendelse på disse ydelser, eller finder hverken artikel 44 eller artikel 45 anvendelse på ydelserne?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).