Language of document :

Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra Wellcome Trust Ltd

(C-459/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Ellenérdekű fél: Wellcome Trust Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv1 44. cikkét, hogy azt az adóalanyt, amely valamely karitatív alapítvány vagyonkezelése során részvények és más értékpapírok adásvételéből álló, nem gazdasági tevékenységet végez, adóalanyként eljáró személynek kell tekinteni, ha kizárólag az említett tevékenység céljára befektetéskezelési szolgáltatást vásárol Közösségen kívüli személytől?

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni és az irányelv 46–49. cikke nem alkalmazandó, alkalmazandó-e az irányelv 45. cikke a szolgáltatásnyújtásra vagy sem a 44. cikk, sem pedig a 45. cikk nem alkalmazandó a szolgáltatásnyújtásra?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/11/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).