Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. jūnijā iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(Lieta C-459/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Atbildētājs: Wellcome Trust Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/112 1 44. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tad, ja nodokļa maksātājs, kas veic darbību, kura nav saimnieciskā darbība un kuru veido akciju un citu vērtspapīru pirkšana un pārdošana labdarības trasta aktīvu pārvaldības ietvaros, iegādājas ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus no personas ārpus Savienības vienīgi šādu darbību vajadzībām, tas ir uzskatāms par “nodokļa maksātāju, kas rīkojas kā tāds”?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša un Direktīvas 46. –49. pants nav piemērojams – vai pakalpojuma sniegšanai ir piemērojams Direktīvas 45. pants, vai arī pakalpojuma sniegšanai nav piemērojams nedz 44., nedz 45. pants?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).