Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 17. júna 2019 – Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(vec C-459/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Druhostupňový súd (oddelenie pre daňové a majetkové spory)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs

Odporca: Wellcome Trust Ltd

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 44 smernice 2006/112/ES1 vykladať v tom zmysle, že ak zdaniteľnej osobe, ktorá vykonáva neekonomickú činnosť spočívajúcu v nákupe a predaji akcií a iných cenných papierov v rámci správy majetku charitatívneho trustu, poskytuje služby správy investícií osoba mimo Spoločenstva výlučne na účely takejto činnosti, má sa táto osoba považovať za „zdaniteľnú osobu, ktorá koná ako taká“?

Ak bude odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku záporná a články 46 až 49 smernice sa nebudú uplatňovať, uplatňuje sa na poskytovanie článok 45 smernice alebo sa na poskytovanie neuplatňuje článok 44 ani článok 45?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).