Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Združeno kraljestvo) 17. junija 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(Zadeva C-459/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Wellcome Trust Ltd

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 44 Direktive 2006/1121 razlagati tako, da pomeni, da je treba zavezanca, ki opravlja netržno dejavnost, ki v okviru upravljanju premoženja dobrodelnega sklada vključuje nakup in prodajo delnic ter drugih vrednostnih papirjev, kadar pridobi storitve naložbenega upravljanja, ki jih je zanj opravila oseba, ki ni iz Skupnosti, izključno za namene take dejavnosti, šteti za „zavezanca, ki deluje kot tak“?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen in se členi od 46 do 49 Direktive ne uporabljajo, ali se za opravljeno storitev uporablja člen 45 Direktive ali pa se zanjo ne uporabljata niti člen 44 niti člen 45?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).