Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenande kungariket) den 17 juni 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Wellcome Trust Ltd

(Mål C-459/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Motpart: Wellcome Trust Ltd

Tolkningsfrågor

Ska artikel 44 i direktiv 2006/1121 tolkas så, att en beskattningsbar person, som bedriver icke-ekonomisk verksamhet som består av köp och försäljning av aktier och andra värdepapper i samband med förvaltningen av en välgörenhetsorganisations tillgångar, ska anses vara ”en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap” när vederbörande, uteslutande för denna verksamhet, köper tjänster avseende investeringsförvaltning av en person som är etablerad utanför gemenskapen?

Om den första frågan ska besvaras nekande och artiklarna 46–49 i direktivet inte är tillämpliga, är då artikel 45 i direktivet tillämplig eller är varken artikel 44 eller artikel 45 tillämpliga på tillhandahållandet?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).