Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona- Španělsko) – OD v. Ryanair DAC

(Věc C-646/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 – Určení soudu příslušného k rozhodnutí o návrhu na náhradu škody za zpožděný let – Článek 26 – Konkludentní volba příslušnosti – Požadavek, aby se žalovaný účastnil řízení“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: OD

Žalovaná: Ryanair DAC

Výrok

Článek 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na takový případ, o jaký se jedná v původním řízení, kdy žalovaný nepředložil vyjádření nebo se neúčastnil řízení.

____________

1 Úř. věst. C 25, 21.1.2019.