Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona – Espanja) – OD v. Ryanair DAC

(asia C-646/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – Lennon viivästymistä koskevan korvauskanteen käsittelemiseen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen – 26 artikla – Hiljaiseen suostumukseen perustuva oikeuspaikka – Vastaajan asiassa vastaamisen välttämättömyys)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Asianosaiset

Kantaja: OD

Vastaaja: Ryanair DAC

Määräysosa

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 26 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa vastaaja ei ole esittänyt huomautuksia tai vastannut asiassa.

____________

1 EUVL C 25, 21.1.2019.