Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 11. aprīļa rīkojums (Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – OD/Ryanair DAC

(Lieta C-646/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – Tiesas, kuras jurisdikcijā ir prasība par kompensāciju saistībā ar lidojuma kavēšanos, noteikšana – 26. pants – Klusējot noslēgta vienošanās par jurisdikciju – Atbildētāja ierašanās tiesā nepieciešamība

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Pamatlietas puses

Prasītāja: OD

Atbildētāja: Ryanair DAC

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 26. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nav piemērojams tādā gadījumā kā pamatlietā aplūkotais, proti, ja atbildētājs nav sniedzis apsvērumus vai nav ieradies tiesā.

____________

1     OV C 25, 21.1.2019.