Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona – Španielsko) – OD/Ryanair DAC

(vec C-646/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Určenie súdu príslušného na rozhodovanie o návrhu na náhradu za zmeškaný let – Článok 26 – Konkludentné predĺženie – Potreba, aby sa žalovaný zúčastnil konania)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Účastníci konania

Žalobkyňa: OD

Žalovaná: Ryanair DAC

Výrok

Článok 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na prípad, akým je predmetný prípad vo veci samej, keď žalovaný nepredložil pripomienky alebo sa konania nezúčastnil.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 21.1.2019.