Language of document :

Жалба, подадена на 30 април 2019 г. от Fabio De Masi и Yanis Varoufakis срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 март 2019 г. по дело T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Европейска централна банка (ЕЦБ)

(Дело C-342/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (представител: проф. д-р A. Fischer-Lescano, университетски преподавател)

Друга страна в производството: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда,

1.    Да отмени изцяло решението на Общия съд по дело T-798/17 и да уважи направеното пред първата инстанция искане.

2.    Съгласно член 184 във връзка с член 137 и сл. от Процедурния правилник на Съда ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Пред първата инстанция жалбоподателите искат на основание член 263, четвърта алинея ДФЕС да се отмени Решение на ЕЦБ от 16 октомври 2017 г., с което им се отказва достъп до документ от 23 април 2015 г., озаглавен „Отговори на въпроси относно тълкуването на член 14.4 от Протокола за Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ“.

В подкрепа на първото си искане в жалбата жалбоподателите изтъкват четири основания:

Нарушение на закрепения в първичното право в член 15, параграф 1 ДФЕС, член 10, параграф 3 ДЕС, член 298, параграф 1 ДФЕС и член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз принцип на прозрачност. Обжалваното съдебно решение не взема предвид, че критерият за прозрачност не произтича само от вторичното право, а по отношение на прозрачността това вторично право следва да се тълкува в съответствие с първичното право. По този начин Общият съд стеснява обхвата на съдебния контрол по отношение на прозрачността в нарушение на принципа на правовата държава.

Незачитане на значението на задължението за мотивиране и развития от Съда на Европейския съюз (Съдът) стандарт по този въпрос. Решението на Общия съд игнорира, че в обжалваното решение на ЕЦБ изцяло липсва представяне на конкретното засягане на ЕЦБ.

Незачитане на съотношението между член 4, параграф 3 от Решение 2004/258/ЕО1 (изключение от принципа на прозрачност: становища за вътрешно ползване) и член 4, параграф 2 от това решение (изключение от принципа на прозрачност: правни становища). Общият съд не отчита характера на член 4, параграф 2 от горепосоченото решение като lex specialis по отношение на правните становища и факта, че член 4, параграф 3 от това решение не се прилага към абстрактни правни становища.

Обжалваното съдебно решение изцяло неправомерно отхвърля наличието на по-висш обществен интерес от оповестяване на документа по смисъла на член 4, параграф 3 на горепосоченото решение.

На основание член 184 във връзка с член 137 и сл. от Процедурния правилник на Съда се прави искане за възстановяване на съдебните разноски.

____________

1     Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3) (ОВ L 80, 2004 г., стр. 42; Специално издание на български език, 2007 г., глава 10, том 5, стр. 229).