Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. dubna 2019 Fabiem De Masim a Yanisem Varoufakisem proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. března 2019 ve věci T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-342/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (zástupce: Prof. Dr. A. Fischer-Lescano, univerzitní profesor)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil v plném rozsahu rozsudek Tribunálu ve věci T-798/17 a vyhověl návrhu podanému v prvním stupni.

uložil odpůrkyni v řízení o kasačním opraveném prostředku podle článku 184 ve spojení s článkem 137 a násl. jednacího řádu Soudního dvora náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelé se v prvním stupni řízení domáhali podle čl. 263 odst. 4 SFEU zrušení rozhodnutí ECB ze dne 16. října 2017, kterým jim byl odepřen přístup k dokumentu ze dne 23. dubna 2015 nazvanému „Odpovědi na otázky týkající se výkladu čl. 14.4 Protokolu o statutu ESCB a ECB“.

Navrhovatelé předkládají na podporu prvního bodu návrhových žádání čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

Nezohlednění primárněprávního zakotvení zásady transparentnosti v čl. 15 odst. 1 SFEU, čl. 10 odst. 3 SEU a čl. 298 odst. 1 SFEU, jakož i článku 42 Listiny základních práv Evropské unie. Napadený rozsudek nezohledňuje, že rozsah práva na transparentnost nepochází pouze ze sekundárního práva, ale že toto sekundární právo stran nároku na transparentnost musí být vykládáno v souladu s primárním právem. Tribunál tak zúžil soudní přezkum práva na transparentnost v rozporu se zásadou právního státu.

Nezohlednění významu povinnosti uvést odůvodnění a požadavků na tuto povinnost rozvinutých Soudním dvorem Evropské unie. Rozsudek Tribunálu nezohledňuje skutečnost, že v napadeném rozhodnutí ECB zcela chybí doložení konkrétního poškození ECB.

Nezohlednění vztahu mezi čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 2004/258/ES1 (výjimka ze zásady transparentnosti: stanovisko k internímu použití) a čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí (výjimka ze zásady transparentnosti: právní stanoviska). Tribunál nezohledňuje skutečnost, že čl. 4 odst. 2 výše uvedeného rozhodnutí má ohledně právních stanovisek povahu lex specialis a skutečnost, že se čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí nepoužije na abstraktní právní stanovisko.

Napadený rozsudek neprávem zcela popírá převažující veřejný zájem na zveřejnění dokumentu ve smyslu čl. 4 odst. 3 výše uvedeného rozhodnutí.

Požaduje se uložení náhrady nákladů řízení podle článku 184 ve spojení s článkem 137 a násl. jednacího řádu Soudního dvora.

____________

1     Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (Úř. věst. 2004, L 80, s. 42).