Language of document :

Appel iværksat den 30. april 2019 af Fabio De Masi og Yanis Varoufakis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. marts 2019 i sag T-798/17, Fabio De Masi og Yanis Varoufakis mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

(Sag C-342/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellanter: Fabio De Masi og Yanis Varoufakis (ved Professor Dr. A. Fischer-Lescano, universitetsprofessor)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

1.    Rettens dom i sag T-798/17 ophæves i sin helhed og appellanterne gives medhold i påstandene for førsteinstansen.

2.    De appelindstævnte tilpligtes at betale sagsomkostningerne i henhold til artikel 184 i Domstolens procesreglement, sammenholdt med dette reglements artikel 137 ff.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne nedlagde i førsteinstansen påstand om annullation, jf. artikel 263, stk. 4, TEUF, af ECB’s afgørelse af 16. oktober 2017, hvorved de fik afslag på aktindsigt i dokumentet af 23. april 2015 med titlen »Svar på spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 14.4 i protokollen om statutten for ESCB og ECB«.

Appellanterne har fremført fire anbringender til støtte for den første påstand:

Tilsidesættelse af den primærretlige forankring af åbenhedsprincippet, jf. artikel 15, stk. 1, TEUF, artikel 10, stk. 3, TEU og artikel 298, stk. 1, TEUF, såvel som af artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den appellerede dom tilsidesætter det forhold, at omfanget af retten til åbenhed ikke kun afhænger af den afledte ret, men at denne afledte ret derimod, med hensyn til retten til åbenhed, skal fortolkes i overensstemmelse med primærretten. Derved indskrænkede Retten i strid med retsstatsprincippet den retslige efterprøvelse af retten til åbenhed.

Tilsidesættelse af vigtigheden af begrundelsespligten og af de i denne henseende af Den Europæiske Unions Domstol udviklede standarder. Rettens dom tager ikke hensyn til, at den appellerede afgørelse fra ECB på ingen måde angiver, hvorledes ECB konkret vil blive påvirket af udbredelsen.

Tilsidesættelse af forholdet mellem artikel 4, stk. 3, i afgørelse 2004/258/EF 1 (undtagelse fra åbenhed: meningstilkendegivelser til internt brug) og denne afgørelses artikel 4, stk. 2, (undtagelse fra åbenhed: retslige procedurer og juridisk rådgivning). Retten tilsidesatte den lex specialis-karakter, som ovennævnte afgørelses artikel 4, stk. 2, har med hensyn til juridisk rådgivning og den omstændighed, at denne afgørelses artikel 4, stk. 3, ikke finder anvendelse på en abstrakt juridisk vurdering.

Den appellerede dom benægter i det hele, at der foreligger en mere tungtvejende offentlig interesse i offentliggørelsen af dokumenterne som omhandlet i den ovennævnte afgørelses artikel 4, stk. 3.

Påstanden om sagsomkostningerne fremsættes i henhold til artikel 184 i Domstolens procesreglement, sammenholdt med dette reglements artikel 137 ff.

____________

1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4.3.2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (EUT 2004, L 80, s. 42).