Language of document :

Fabio De Masi ja Yanis Varoufakis’e 30. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-798/17: Fabio De Masi, Yanis Varoufaki versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi C-342/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellandid: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (esindaja: professor A. Fischer-Lescano, ülikooli õppejõud)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank

Apellantide nõuded

1)    tühistada täielikult Üldkohtu otsus kohtuasjas T-798/17 ja rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

2)    mõista kohtukulud välja kostjalt vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 184 koostoimes artikliga 137 jj.

Väited ja peamised argumendid

Esimeses kohtuastmes palusid apellandid, tuginedes ELTL artikli 263 neljandale lõigule, tühistada Euroopa Keskpanga 16. oktoobri 2017. aasta otsus, millega ta keeldus võimaldamast tutvuda 23. aprilli 2015. aasta dokumendiga „Vastus EKPSi ja EKP põhikirja artikli 14.4 tõlgendamise küsimustele“.

Apellandid põhjendavad oma esimest nõuet nelja väitega:

On eiratud läbipaistvuse põhimõtet, mida esmases õiguses on tunnustatud ELTL artikli 15 lõikega 1, ELL artikli 10 lõikega 3 ja ELTL artikli 298 lõikega 1, samuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 42. Vaidlustatu kohtuotsuses on jäetud tähelepanuta, et läbipaistvuse nõude ulatus tuleneb mitte ainult teisesest õigusest, vaid et seoses läbipaistvuse nõudega tuleb teisest õigust tõlgendada kooskõlas esmase õigusega. Seetõttu on Üldkohus vähendanud kohtuliku kontrolli ulatust seoses läbipaistvuse nõudega, eirates õigusriigi põhimõtet.

On eiratud põhjendamiskohustuse olulisust ja põhjendamiskohustusest tulenevaid nõudeid, mida on selgitanud Euroopa Liidu Kohus. Üldkohtu otsuses on jäetud tähelepanuta, et vaidlusaluses Euroopa Keskpanga otsuses ei ole üldse selgitatud, kuidas avalikustamine võib konkreetselt kahjustada Euroopa Keskpanka.

On eiratud otsuse 2004/258/EÜ1 artikli 4 lõike 3 (erand läbipaistvuse põhimõttest: asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud seisukohad) ja sama otsuse artikli 4 lõike 2 (erand läbipaistvuse põhimõttest: õiguslikud arvamused) omavahelist seost. Üldkohus jättis tähelepanuta, et otsuse artikli 4 lõige 2 on lex specialis, mis käsitleb õiguslikke arvamusi, ja sama otsuse artikli 4 lõige 3 ei ole abstraktse õigusliku arvamuse suhtes kohaldatav.

Vaidlustatud kohtuotsuses on üldiselt ja ekslikult jäetud tunnustamata, et esineb ülekaalukas üldine huvi, millest tulenevalt dokumendi avalikustamine on nimetatud otsuse artikli 4 lõike 3 kohaselt põhjendatud.

Kohtukulude hüvitamist nõutakse vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 184 koostoimes artikli 137 ja sellele järgnevate artiklitega.

____________

1     Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) (ELT 2004, L 80, lk 42).