Language of document :

Valitus, jonka Fabio De Masi ja Yanis Varoufakis ovat tehneet 30.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-798/17, De Masi ja Varoufakis v. EKP, 12.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-342/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Fabio De Masi ja Yanis Varoufakis (edustaja: professori A. Fischer-Lescano, Universitätsprofessor)

Muu osapuoli: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että

1.    unionin yleisen tuomioistuimen tuomio asiassa T-798/17 kumotaan kokonaisuudessaan ja ensimmäisessä oikeusasteessa esitetty vaatimus hyväksytään

2.    vastapuoli velvoitetaan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan sekä 137 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti korvaamaan asian oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vaativat ensimmäisessä oikeusasteessa SEUT 263 artiklan neljännen kohdan mukaisesti EKP:n 16.10.2017 tekemän päätöksen, jolla heiltä evättiin oikeus tutustua 23.4.2015 päivättyyn asiakirjaan nimeltä ”Vastaukset kysymyksiin EKPJ:n ja EKP:n perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 14.4 artiklan tulkinnasta”, kumoamista.

Valittajat vetoavat ensimmäisen vaatimuksensa tueksi neljään oikeudelliseen perusteeseen.

Ei ole otettu huomioon avoimuusperiaatteen primaarioikeudellista perustaa SEUT 15 artiklan 1 kohdan, SEU 10 artiklan 3 kohdan ja SEUT 298 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 42 artiklan mukaisesti. Valituksenalaisessa tuomiossa ei oteta huomioon sitä, että avoimuusvaatimuksen arviointiperusteena ei ole ainoastaan sekundäärioikeus, vaan tätä sekundäärioikeutta on tulkittava avoimuusvaatimuksen osalta primaarioikeuden mukaisesti. Unionin yleinen tuomioistuin rajoittaa näin avoimuusvaatimuksen oikeudellisen valvonnan laajuutta oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti.

Ei ole otettu huomioon perusteluvelvollisuuden merkitystä ja tämän osalta Euroopan unionin tuomioistuimessa kehitettyjä standardeja. Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa ei oteta huomioon sitä, että riidanalaisessa EKP:n päätöksessä ei mainita lainkaan, mitkä ovat konkreettiset vaikutukset EKP:hen.

Ei ole otettu huomioon päätöksen 2004/258/EY1 4 artiklan 3 kohdan (poikkeus avoimuusperiaatteesta: sisäiseen käyttöön tarkoitetut mielipiteet) ja tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdan (poikkeus avoimuusperiaatteesta: oikeudellinen neuvonanto) välistä suhdetta. Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä, että yllä mainitun päätöksen 4 artiklan 2 kohta on luonteeltaan erityissäännös oikeudellisten mielipiteiden osalta ja että kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohtaa ei voida soveltaa abstraktiin oikeudelliseen lausuntoon.

Valituksenalaisessa tuomiossa jätetään täysin virheellisesti huomiotta asiakirjojen julkaisemista koskeva ylivoimainen yleinen etu edellä mainitun päätöksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta esitetään unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan sekä 137 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti.

____________

1     Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4.3.2004 tehty Euroopan keskuspankin päätös (EKP/2004/3) (EUVL 2004, L 80, s. 42).